Area Development Executive
Location(s) : Patna-Gaya-Bhagalpur-Purniya-Sambhalpur-Barampur-Jamshedpur-Kolkata